SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W USTRZYKACH DOLNYCH          W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzą:

- Szkoła podstawowa
- Gimnazjum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kstałcąca w zawodach: kucharz małej gastronomii oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- Szkoła przysposabiająca do pracy
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Internat


Organizacja pracy w ośrodku:

Radę Pedagogiczną Ośrodka tworzą zaangażowani oraz kompetentni oligofrenopedagogodzy, posiadający dodatkowe kwalifikacje uzyskane w ramach studiów podyplomowych, a są to:

- nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych
- pedagog
- psycholog
- logopeda
- terapeuta ruchowy
- inni specjaliści w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Pracujemy według zasad i metod zgodnych z najnowszymi trendami z zakresu ortodydaktyki.

Dla każdego ucznia opracowywane są:

- Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia
- Indywidualny Program Edukacyjny
- Indywidualny Program Terapeutyczny
- Ewaluacja programów
- Ocena osiągnięć

W ramach pracy ośrodka odbywają się zajęcia z rewalidacji indywidualnej, czyli specjalistyczne zajęcia, którymi objęci są uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, a są to:

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Symulacja polisensoryczna
Terapia logopedyczna
Integracja sensoryczna
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia ruchowe prowadzone metodą W. Sherborne
Zajęcia kinezjologii edukacyjnej
Zajęcia rozwijające kreatywność
Arteterapia
Zajęcia socjoterapeutyczne
Hipoterapia
Zajęcia komputerowe
Terapie EEG Biofeedbach